top of page

במוסך

في الكراج

א-וסאם- وسام      

ב-מוסכניק-מִיכַאנִיכִי סִיַארַאת, ميكانيكي سيارات      

!א- אָהַלַאנ יַא חָבִיבִי

שלום אדוני

?ב-כִיפָכ

?שלום מה שלומך

.א-אֵלְחַמְדֻאללָה יָעַטִיכ אֵלְעָאפְיָה

ברוך השם תהיה בריא

.ב-אָלַלַה יַעְפִיכ יָא אָחִ'י

תהיה בריא

.א-אֵסְמָע, מָא בַאעְרֵפ שוּ אֵסָוִי. פִיה חָדַא אִמְבַארֵח צָדַמ בְסִיַארְתִי אֵלְגְ'דִידָה

.שמע, אני לא יודע מה לעשות. מישהו נכנס (התנגש) אתמול במכונית החדשה שלי

ב-יַא וֵיל! אָלַלַה יֻסְתֻר! בָס כִיפ חַאלָכ אֵנְתַ? כֻל שִי

?מְנִיח

?אוי ואבוי! אלוהים ישמור! אבל איך אתה מרגיש? הכל בסדר

א-אָה, אָלַלַה חָמַאנִי, שֻכְרַאנ אֵלְחָמְדֻאלַלה כֻל שִי תָמַאמ, בָס אֵלְסִיַארָה אָכַלְת

.דָרְבֵה וָאֵלְהָיְכָל אִנְטָעַג. בִדִי אֵנְתָ בְתֵפְחַצ אִדַ'א לַאזֵמ נְעָ'יֵר הָדַ'א

כן האל השמר עליי, תודה ברוך השם הכל בסדר. רק שהמכונית קיבלה מכה והשלדה התעקמה. אני צריך שתבדוק אם צריך להחליף אותה .

ב-מַאשִי מַאשִי, לַא יְהֵמָכ יַא אָחִ'י, כָמַאנ בַאפְחַצ אִדַ'א כֻל אֵלְאָצְ'וִיָה מְנַאח וֻבָלְכִי לַאזֵמ נֵגְ'לֵס אֵלְגָנַאח אִדַ'א הֻוָ מָטְעוּגְ. בַאקוּל לָכְ הֵיכְ, חָ'לִי אֵלְסִיַארָה הוֹנ וֻבַאכוּנ

.מָעַכ עָלַא אִתִצַאל. אָוֵל מַא אֵחָ'לֵצ אֵצְ'רֻב לָכְ טֵלֵפוֹנ

בסדר בסדר, אל תדאג אחי, בנוסף אני אבדוק אם כל האורות תקינים ואולי

נצטרך להחליף את הכנף אם גם היא התעקמה. אני אומר לך דבר כזה, תשאיר 

.את המכונית כאן ואני אהיה איתך בקשר. ברגע שאסיים אני אתקשר אליך

?א-טָיֵב מַאשִי שֻכְרַאנ יַא חָבִיבִי, בָס קוּל לִי מִנ פָצְ'לַכ בִיטַוֵל כְתִיר הָדַ'א אֵלְאִצְלַאח

?טוב בסדר, תודה אדוני. אבל תאמר לי בבקשה, התיקון יקח הרבה זמן

ב-וַאלָלה מַא בַאעְרֵפ בִדִי אָשוּפ אִדַ'א בִדְנַא נֵצְלָח שִי תַאנִי מַא עַדַת אִלִלי חָכִינַא

.עָלֵיה

האמת אני לא יודע, אני צריך לראות אם אנחנו צריכים לתקן משהו נוסף בנוסף

.למה שכבר דיברנו עליו

.א- טָיֵב, בַאחַ'לִי מָעַכ עָלַא אִתִצַאל וֻבָאתְמָנַא אִנְשַאלָלה כֻלֹה יִכוּנ חֵ'יר

.טוב בסדר, אני אשאר איתך בקשר ואני מקווה שהכל יהיה בסדר

ב-אֵסְמָע יַא אָחִ'י קָבֵל מַא תֵמְשִי הָדַ'א מֻהֵם בְתֵעְרֵפ מַא דַאמ אֵנְתָ הוֹנ, אִנֹה פִיה כָמ מֻשְכִלַאת בֵתְצִיר מָרַראת בָעַד חַאדֵת' מֻרוּר. כָמִיָה אֵלְזֶית פִיה אֵלְמוֹתוֹר תֻקָלִל, פִיה תָעְ'יִר בִתָוַאזֻנ אֵלְאִעְגָאל וֻכָמַאנ אֵלְבָרַאעִ'י מְפָכְפָכִינ וֻבִדְהֻמ

.שָד

שמע אחי, לפני שתלך חשוב שתדע אם אתה כבר כאן שלפעמים יש מספר בעיות שקורות למכונית לאחר תאונת דרכים. כמות השמן במנוע יורדת, יש שינוי באיזון

.הגלגלים וכמו כן הברגים משתחררים וצריכים חיזוק

א-מַאשִי פְהֵמְת  עָלֵיכ, שֻכְרַאנ כְתִיר יַא חָבִיבִי בַאעְתָמֵד עָלֵיכ, אֵנְתָ אָכְתָר מֵכָנִיכ

!פִיה אֵלְבָלַד

!בסדר הבנתי, תודה רבה אדוני אני סומך עליך, אתה המכונאי הכי טוב בארץ

!ב-יָעַטִיכ אֵלְעַאפְיָה יַא זָלַמֵה, מֻתְשָכֵר

!תהיה בריא אדוני, תודה רבה

 ,א-אָלַלה יָעְפִיכ! יַאלָלה יַא צַאחְבִי אָנַא בַאסְתָנַא לֵטֵלֵפוֹנָכ וָאָוֵל מַא בִיגִי

.בַאוְצַל להונ עַאלְסָרִיע

.תהיה בריא, טוב ידידי, אני מחכה לטלפון ממך וברגע שהוא יגיע אגיע לכאן במהירות

ב-מַאשִי יַא זָלַמֵה

בסדר אדוני

א-בְחָאטְרָכ

להתראות

ב-מָעַ (אל)סָלַמֵה

להתראות

לשיעור הבא

:ביטויים

יֵכוּנ עָלַא אִתִצַאל-יהיה בקשר

צָ'רַב לוֹ טֵלֵפוֹנ- התקשר אליו

כֻלֹה יִכוּנ חֵ'יר-יהיה בסדר

יֵפְצָ'ל פֹקְדַאנ לָחְטַ'ה פִי אֵלְחָיַאה עָלַא פֹקְדַאנ אֵלְחָיַאה פִי לָחְטָ'ה-עדיף לאבד

.רגע בחיים מאשר לאבד את החיים ברגע

גָ'ארַכ (א)לקָרִיב וָלַא אָחוּכ (א)לבָעִיד-טוב שכן קרוב מאח רחוק (מיל'- שכנך הקרוב ולא אחיך הרחוק)

: (מילים חדשות (כָאִלִמַאת גְ'דִידָה

צָדַמ –התנגש

יַא וֵיל!- אוי ואבוי!

אָלַלַה יֻסְתֻר!- אלוהים ישמור!

אָלַלַה חָמַאנִי- האל שמר עליי

אָכַל דָרְבֵה- חטף/קיבל מכה

הָיְכָל- שלדה

אִנְטָעַג -התעקם

פְחָצ-בדק

פָחְצ-בדיקה

עָ'יַר-שינה

תַעְ'יִר-שינוי

אאָצְ'וִיָה-אורות

מְנִיח/מְנַאח-טוב, בסדר

בָלְכִי/בָרְכִי/מֻמְכִנ/יֵמְכֵנ- אולי

גָ'לַס/בָדַל-החליף

גָנַאח-כנף

(חָ'לַא-השאיר, אפשר ל...,נתן ל... (במשמעות של נתן/אפשר לו לעשות משהו

אָוֵל מַא-ברגע ש...

טָוַל-התארך

אִצְלַאח-תיקון

מַא עַדַא-חוץ מ...

אתְמָנַא-איחל,ייחל,קיווה

מַא דַאמ-עדיין

צַאר-קרה

חַאדֵת' מֻרוּר-תאונת דרכים

כָמִיָה-כמות

זֵית-שמן

מוֹתוֹר-מנוע

קָלַל-ירד,פחת

קָלִיל-מופחת

תָוַאזֻנ-איזון

אִעְגָאל-גלגלים

בָרַאעִ'י-ברגים

(מפכפכינ-משוחרר(בורג

שָדַד-חיזק

תָשְדִיד-חיזוק

אעְתָמַד עָלֵא-סמך על...

מֵכָנִיכ-מכונאי

(מֻתְשָכֵר- תודה רבה! (הכוונה לצורת פועל-אני מודה לך

אסְתָנַא-חיכה

עַאלְסָרִיע/בְסָרִיע-במהירות

(בְחָאטְרָכ-להתראות (תשובה לברכה זו-מָעַ (אל)סָלַמֵה

זֻמְבַארֵכ-קפיץ

אֵלְקָזַאז-שמשה

בָסְתׂנ-בוכנה

טְרׂמְבָה אֵלְבֵנְזִינ-משאבת דלק

אֵלְבָטַרִיָה פַאצִ'יָה-המצבר חלש

אֵלְמָסַאחַאת-מגבים/וישרים

צָ'עְ'ט אֵלְהָוַא-לחץ האוויר

סְנָבֶרְז-בולם הזעזועים

bottom of page